SHABBOS ROSH CHODESH SHEKALM – HALACHA & MINHAG PERTAINING TO KRIAS HATORAH FROM THREE SEFORIM