SHABBOS NACHAMU BIDDING FAREWELL TO TISHA B’AV – BUT WHAT HAS REALLY CHANGED

SHABBOS NACHAMU BIDDING FAREWELL TO TISHA B’AV – BUT WHAT HAS REALLY CHANGED
July 28, 2023 Rabbi Nachum Scheiner Tisha B'av Tisha Bav Program