MASECHES BEITZA BOIRER ON SHABBOS & YOM TOV – COMPARISONS & DIFFERENCES

MASECHES BEITZA BOIRER ON SHABBOS & YOM TOV – COMPARISONS & DIFFERENCES
July 8, 2022 Rabbi Nachum Scheiner Halacha The Kollel Boker