Halochos pertainig to Tisha Be’av Nidcha – from Erev Shabbos through Sunday night