Beitzah – Erev Tavshillin (Daf Vav, amud alef)

shimon-schreiber
July 29, 2016 Rabbi Nachum Scheiner Erev Tavshillin The Kollel Boker