בענין פת ישראל במפיית מסחריות ושאלות בנושא של פת ישראל